Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

REGULAMENTUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Director: Prof. univ. dr. Aurora Szentagotai-Tătar 

Consiliul  Şcolii Doctorale: Prof. univ. dr. Aurora Szentagotai-Tătar – director, Prof. univ. dr. Daniel David, Prof. univ. dr. Anca Dobrean, Prof. univ. dr. Zoltan Neda , Drd. Răzvan Predatu

Preambul

Prezentul Regulament se fundamentează pe următoarele documente: 

  1. Legea educației naționale nr. 1/2011; 
  2. Codul studiilor universitare de doctorat, numit în continuare Cod, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
  3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările din Legea nr. 49/2013;
  4. Ordinul nr. 3482 din 24 martie 2016 (OMENCȘ Nr. 3482/2016) privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 

Dispoziții generale

 (1)       Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiințifice şi capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea, prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare şi inovare. 

(2)        Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Național al Calificărilor. 

Teza de doctorat

(1) Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin elaborarea şi susţinerea publică a unei teze de doctorat.

(2) Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a doctorandului, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice.

(3) În situaţia în care rezultatele tezei de doctorat pot fi valorificate, veniturile obţinute din exploatarea rezultatelor tezei de doctorat (ex. cunoştinţe inovative, produse, servicii) fac obiectul unui contract între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi universitate. Obligativitatea întocmirii unui astfel de contract va fi menţionată în contractul de studii universitare de doctorat. (4) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat, înţelegând prin aceasta că acesta a avut o contribuţie majoră la rezultatele prezentate în teză, contribuţie pe baza căreia i s-a conferit titlul de doctor. Conducătorul de doctorat şi/sau alţi specialişti pot fi coautori ai publicaţiilor bazate pe rezultatele tezei de doctorat dacă aceştia au avut o contribuţie academică care justifică calitatea de co-autor la respectivele publicaţii. Trebuie ca în cazul publicaţiilor cu mai mulţi co-autori, care se bazează pe rezultatele tezei de doctorat, unul dintre autorii principali să fie mereu studentul doctorand. În prezentarea rezultatelor cuprinse în teza de doctorat, în orice formă a lor, autorii acestora trebuie să includă afilierea UBB (şcoala doctorală şi/sau departamentul din care fac parte).

(5) În situaţia în care rezultatele tezei de doctorat pot fi valorificate, veniturile obţinute din exploatarea rezultatelor tezei de doctorat (ex. cunoştinţe inovative, produse, servicii) 19 fac obiectul unul contract între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi universitate.

Conținutul tezei de doctorat. Criterii de evaluare. 

  • În vederea standardizării instituţionale, Şcoala Doctorală implementează o serie de cerinţe privind redactarea tezei de doctorat (vezi Anexa I), precizând elemente precum: identitatea vizuală a Şcolii Doctorale şi a Universităţii Babeş-Bolyai şi structura formală a tezei, care respectă formatul impus prin manualul APA 6¹ (American Psychological Association, 6th edition).

Teza de doctorat cuprinde următoarele secţiuni:

(a) cadru teoretic;

(b) obiectivele cercetării şi metodologie generală,

(c) studii originale – minimum 4 studii,

(d) concluzii şi discuţii generale,

(e) referinţe bibliografice şi, eventual, anexe. Teza trebuie să cuprindă minimum 150 de pagini A4 redactate la 2 rânduri, caractere Times New Roman 12. Ghidul de redactare a tezei de doctorat este anexat la prezentul Regulament.

(2) Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat urmăresc rezultatele de cercetare prezentate în teză, obţinute în cadrul programului de studii universitare de doctorat. Se iau în considerare şi rezultatele acceptate pentru publicare.

Pregătirea susținerii tezei de doctorat

În vederea susținerii tezei, se vor face demersurile prevăzute în Codului studiilor universitare de doctorat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 și de Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU aprobat prin ordin de ministru nr. 3482 din 24.03.2016. Conform prevederilor specificate de Institutul de Studii Doctorale al Universității Babeș-Bolyai (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/pregatirea-sidesfasurarea-sustinerii-publice-a-tezei-de-doctoratin-conformitate-cu-codul-studiiloruniversitare-de-doctorat/), se vor urma pașii descriși mai jos:

1. Studentul-doctorand predă directorului de școală doctorală teza de doctorat în format digital, în vederea realizării analizei de similitudini. Totodată înregistrează la școala doctorală o cerere, referitoare la demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de 20 evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii. Școala doctorală realizează analiza de similitudini potrivit Procedurii antiplagiat din UBB. Durata verificării nu poate depăși 30 de zile de la depunere.

2. Raportul de Similitudine este remis conducătorului de doctorat, care va întocmi Rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la Raportul de Similitudine.

Presusținerea

Conform Codului studiilor universitare de doctorat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 și de Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU aprobat prin ordin de ministru nr. 3482 din 24.03.2016, presusținerea reprezintă prezentarea de către studentul-doctorand a tezei sale de doctorat în fața comisiei de îndrumare din cadrul școlii doctorale. În cadrul acestei școli doctorale, presusținerea este publică, participând, pe lângă coordonatorul de doctorat și membri comisiei de îndrumare și alți specialiști și studenți doctoranzi din cadrul școlii. La presusținere se întocmește un proces-verbal din care trebuie să rezulte decizia conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice. Procesul-verbal cuprinde acordul de susținere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat și de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum și decizia asupra depunerii oficiale și organizării susținerii publice și va fi însoțit de referatul de acceptare al conducătorului de doctorat. Durata evaluării tezei în comisia de îndrumare nu poate depăși 30 zile.

Prezentarea şi susţinerea tezei de doctorat.

În urma obținerii deciziei din partea conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice studentul-doctorand predă la Institutul de Studii Doctorale următoarele (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/pregatirea-si-desfasurarea-sustinerii-publice-a-tezei-dedoctoratin-conformitate-cu-codul-studiilor-universitare-de-doctorat/):

A. Documente scrise:

– referatul de acceptare a tezei, din partea conducătorului de doctorat (2 exemplare); cererea semnată de studentul-doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii;

– Raportul de Similitudine (2 exemplare);

– rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la Raportul de Similitudine (2 exemplare);

– procesul-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare, din care rezultă: acordul de susținere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat și de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum și decizia asupra depunerii oficiale și organizării susținerii publice (2 exemplare);

– teza de doctorat și anexele sale (2 exemplare tipărite compactate și copertate în formă definitivă);

– rezumatul tipărit al tezei de doctorat în limba română și, respectiv, într-o limbă de circulație internațională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie și sinteza părților principale ale tezei de doctorat (câte un exemplar din fiecare);

– declarația semnată de studentul-doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii asupra tezei și luarea la cunoștință a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și, respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) și Art. 66 al. (4) din Codului studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 (2 exemplare);

– Curriculum Vitae al studentului-doctorand (tipărit în 2 exemplare);

– copia chitanței privind achitarea taxei pentru susținerea tezei de doctorat (numai pentru studenții-doctoranzi cu taxă);

– adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă; – fișa de lichidare conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 7064/2016; 22

– propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat privind componența comisiei de doctorat, aprobată de consiliul școlii doctorale;

– Curriculum Vitae al fiecărui membru din comisia de doctorat.

B. Documente în format digital:

– 2 compact-discuri (CD sau DVD) pe care sunt înscrise :

– teza de doctorat și anexele sale (un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de doctorat cât şi cuprinsul şi bibliografia);

– rezumatul în limba română al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (alt fişier în format PDF);

– rezumatul într-o limbă de circulaţie internatională al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (alt fişier în format PDF);

– Curriculum Vitae al studentului-doctorand;

 – copii scanate ale publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare;

– o listă de 5 – 10 cuvinte cheie în limbile română și engleză şi un rezumat scurt (între 1000 și 1700 de caractere) în limbile română și engleză, în format .doc sau .rtf; se va utiliza în acest scop formularul tipizat.

Numirea comisiei de doctorat

(1) Directorul Şcolii Doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat, în consultare şi cu avizul favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale (care poate face propuneri suplimentare), stabileşte comisiile de doctorat, potrivit legii, ţinând cont de tema specifică a tezei şi de domeniile în care referenţii şi-au desfăşurat activitatea de cercetare în ultimii cinci ani.

(2) În acest proces, în acord cu practicile internaţionale, candidatul poate fi consultat pentru a face sugestii (1) de membri în comisie şi/sau (2) de membri care trebuie evitaţi în comisiei, dar în final decizia revine conducerii Şcolii Doctorale. Conducerea Şcolii Doctorale va alege ca membri în comisiile de doctorat experţi de top la nivel naţional şi internaţional, în domeniul/specializarea tezei, asigurând condiţiile evitării unor conflicte de interes cu candidaţii. (3) Comisia de doctorat este formată din cel puţin 5 persoane, incluzând: un preşedinte, ca reprezentant al Universităţii Babeş-Bolyai (Directorul Şcolii Doctorale sau o altă persoană desemnată de acesta), conducătorul de doctorat şi cel puţin trei referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat dintre care cel puţin 2 nu sunt membri ai UBB. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul II, ori deţin abilitarea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.

(4) Membrii comisiei de doctorat analizează teza și elaborează rapoartele de evaluare asupra tezei în baza cărora va fi ulterior organizată susținerea publică a tezei de doctorat.

(5) În cazul unei sau unor evaluări negative, se menţionează detaliat motivele acestei/acestor evaluări, iar doctorandul reface teza de doctorat conform cerinţelor specificate în evaluare. Susţinerea publică a tezei de doctorat şi conferirea titlului de doctor vor avea loc numai după refacerea de către doctorand a tezei şi în urma obţinerii referatelor de evaluare pozitive din partea tuturor membrilor comisiei de doctorat.

(6) La cererea comisiei, doctorandul poate modifica teza de doctorat ca urmare a observaţiilor membrilor comisiei sau ale altor participanţi la susţinerea publică, Doctorandul va informa conducătorul de doctorat cu privire la toate modificările realizate.

(7) Membrii comisiei de doctorat sunt remuneraţi pentru activitatea de evaluare a tezelor de doctorat, conform unor criterii stabilite de Institutul de Studii Doctorale.

Susţinerea Publică a tezei de doctorat

  • Documentele necesare susținerii publice a tezei de doctorat se depun la Institutul de Studii Doctorale cu minimum 23 zile înainte de data programată a susținerii tezei.

Documente scrise:

– rapoartele referenților oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia (câte 2 exemplare);

– cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de directorul școlii doctorale și de președintele comisiei de doctorat; această cerere se poate înregistra numai în condițiile în care au fost depuse deja la ISD documentele enumerate pînă la acest punct; – lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, semnată de studentul-doctorand și de conducătorul/conducătorul principal de doctorat (2 exemplare). Această listă corespunde cu titlurile copiilor scanate ale respectivelor publicații, prezentate digital pe discuri;

– câte o copie legalizată după:

– diploma de bacalaureat sau echivalentă;

– diplomele de studii universitare (licenţă şi studii aprofundate/master) sau atestatele echivalente (dacă este cazul), însoţite de anexele lor: foile matricole sau, după caz, suplimentele la diplomele respective;

– certificatul de naştere;

– în cazul schimbării numelui, documentul administrativ care atestă modificarea acestuia (certificat de căsătorie, sentință judecătorească de schimbare a numelui etc.).

declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat (2 exemplare);

– cererea studentului-doctorand privind eliberarea diplomei de doctor (în 2 exemplare semnate de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat);

Se mai prezintă în original următoarele documente solicitate de CNATDCU în vederea validării tezei de doctorat, de pe care la ISD se vor executa scanări:

– actul de identitate;

– certificatul de naștere;

– în cazul schimbării numelui, documentul administrativ care atestă modificarea acestuia (certificat de căsătorie, sentință judecătorească de schimbare a numelui etc.).

*Organizarea ședinței de susținere publică a tezei de doctorat poate fi 25 demarată de secretariatul Institutului de Studii Doctorale numai după ce a primit rapoartele de evaluare ale conducătorului/conducătorilor de doctorat și ale tuturor referenților oficiali. Susținerea publică se aprobă de directorul CSUD, după care secretariatul ISD va afișa anunțul susținerii publice pe site-ul de Internet doctorat.ubbcluj.ro cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere și îl va trimite tipărit către școala doctorală, în vederea afișării lui la avizierul școlii.

(2) Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. De regulă, din comisia de doctorat va face parte cel puţin un expert internaţional din domeniu. Preşedintele comisiei de doctorat prezidează şedinţa de susţinere a tezei de doctorat şi nu poate fi conducătorul de doctorat. (

3) Consiliul Şcolii Doctorale stabileşte modul de desfăşurare a ceremoniei academice de susţinere publică a tezei de doctorat şi de acordare a titlului de doctor.

(4) Anunţurile privind susţinerea publică a tezelor de doctorat şi rezumatul acestora trebuie să fie publicate cu cel puţin 20 zile înainte de susţinere pe pagina de web a Şcolii Doctorale, astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă publicului interesat. Rezumatele tezelor de doctorat susţinute public vor fi la dispoziţia publicului interesat pe site-ul (www.ubb.doctorat.ubbcluj.ro) şi după susţinerea publică.

(5) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului.

(6) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi “Nesatisfăcător”. Criterii orientative pentru atribuirea calificativului „Excelent”: trei publicaţii internaţionale.

(7) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de 26 cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau “Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează spre validare CNATDCU.

(8) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele de conţinut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a fi resusţinută public în faţa aceleiaşi comisii de doctorat în cadrul unui termen stabilit de comisie. Dacă, în urma resusţinerii, comisia acordă tot calificativul Nesatisfăcător, nu se acordă titlul de doctor şi studentul-doctorand este exmatriculat.

Precizări suplimentare aferente școlii doctorale:

Criteriile minimale pentru finalizarea studiilor universitare de doctorat includ cel puţin publicarea sau acceptarea spre publicare, după înscrierea în programul de studii universitare, a unui articol într-o revistă indexată Web of Science (doctorandul este autor principal) sau a unui capitol de carte publicată la o editură internaţională. Articolul/capitolul trebuie să fie realizat pe baza tezei de doctorat. În absenţa acestor publicaţii sau realizări, teza nu este acceptată în vederea susţinerii evaluării colegiale. În cazul unor situaţii excepţionale, bine motivate, Consiliul Şcolii Doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat, analizează şi poate hotărâ prezentarea tezei în faţa comisiei de evaluare colegială chiar în condiţiile în care criteriile minimale nu sunt complet satisfăcute (ex. doctorandul nu este autor principal; revista este de tip BDI; publicaţiile sunt doar naţionale, etc.).

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare

(1) Doctorandul este autorul tezei şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză.

(2) Şcoala Doctorală are responsabilitatea de a informa doctorandul cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară, şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv: – respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat; – respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.

(3) Consiliul Şcolii Doctorale va lua măsuri pentru a preveni şi va sancţiona abaterile de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului etic al instituţiei şi conform codului etic al Colegiului Psihologilor din România.

(4) Pentru eventualele fraude academice sau situaţii de plagiat, doctorandul răspunde, în condiţiile legii penale şi a celei privind dreptul de autor, în vigoare, la data constatării fraudelor sau a plagiatului. Pentru prevenirea acestor situaţii, doctoranzii au obligaţia de a utiliza, în redactarea manuscriselor şi a tezei de doctorat, programul soft de detectare a plagiatului Plagiarism Detector – http://plagiarism-detector.com – pus la dispoziţie de Şcoala Doctorală Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific şi/sau un alt soft pus la dispoziţie de Institutul de Studii Doctorale din UBB. De asemenea, teza de doctorat trebuie să conţină o declaraţie care să ateste originalitatea contribuţiei doctorandului şi faptul că întreaga responsabilitate pentru eventualele erori în redactarea textului îi aparţine doctorandului (Anexa 1).

(5) Identificarea unor situaţii de fraudă academică (precum idei sau formulări plagiate sau invocarea unor date empirice care nu corespund procesului de producere specificat în teză) în cadrul evaluării colegiale a tezei conduce la neacordarea avizului de susţinere publică. În funcţie de recomandarea colectivului de specialişti în care s-a desfăşurat evaluarea colegială, exprimată prin vot majoritar, Consiliul Şcolii Doctorale va decide refacerea tezei sau exmatricularea doctorandului.

(6) Identificarea unor situaţii de fraudă academică (precum idei sau formulări plagiate sau invocarea unor date empirice care nu corespund procesului de producere specificat în 28 teză) în cadrul evaluării cercetării doctorale de către comisia de doctorat, anterior susţinerii publice, sau în cadrul susţinerii publice, conduce la respingerea tezei. Comisia de doctorat va decide prin vot majoritar fie refacerea tezei, fie exmatricularea doctorandului.

Director Şcoală Doctorală Psohodiagnostic și ntervenții Psihologice Validate științific

Prof. univ. Dr. Aurora Szentagotai-Tătar

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog