Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Standarde

1. CONȚINUTUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Director: Prof. univ. dr. Aurora Szentagotai-Tătar  

Consiliul  Şcolii Doctorale: Prof. univ. dr. Aurora Szentagotai-Tătar – director, Prof. univ. dr. Daniel David, Prof. univ. dr. Anca Dobrean, Prof. univ. dr. Zoltan Neda , Drd. Alexandra Sabou

Dispoziții generale

(1) Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiințifice şi capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea, prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.  

(2) Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Național al Calificărilor.  

Conținutul programelor de studii universitare de doctorat

Programul de studii universitare de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniul psihodiagnosticului şi intervenţiilor psihologice validate ştiinţific, precum şi a unor competenţe transversale.

(1) În sensul prezentului Regulament sunt calificate drept competenţe profesionale următoarele competenţe specifice domeniului:

 1. a) cunoştinţe avansate în domeniul evaluării psihologice şi al psihodiagnosticului validat ştiinţific, al psihologiei clinice, consilierii psihologice şi psihoterapiei;
 2. b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare în psihologie;
 3. c) cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
 4. d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare (manageri de cunoaştere);
 5. e) cunoaşterea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;
 6. f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
 7. g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;
 8. h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul psihologiei.

(2) În sensul prezentului Regulament, sunt considerate drept competenţe transversale următoarele:

 1. a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul culturii şi ştiinţei;
 2. b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;
 3. c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC);
 4. d) abilităţi de inter-relaţionare şi lucru în echipă;
 5. e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;
 6. f) calităţi de conducere;
 7. g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de munca pentru alţii;
 8. h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;
 9. i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; j) capacitaţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.

Notă: Pe lângă aceste discipline obligatorii, doctoranzii se vor pregăti, după o bibliografie suplimentară, în:

 • noţiuni de epistemologie, logică, teoria argumentării şi retorică;
 • noţiuni de istorie şi literatură română şi universală;
 • noţiuni de filozofie vestică şi orientală (incluzând filozofia românească);
 • noţiuni de filozofia minţii şi filozofie analitică.

Aceste domenii vor fi aprofundate per ansamblu la un nivel mediu de analiză, dar fiecare doctorand va fi obligat să aprofundeze la nivel de expertiză cel puţin un curent/reprezentant la alegere (preferat) din fiecare domeniu. De asemenea vor fi organizate, după un program convenit cu doctoranzii, module de autocunoaştere şi dezvoltare personală. Acestă pregătire suplimentară pentru “dezvoltarea personală şi culturală” este fundamentală pentru practica şi cercetarea în domeniul clinic (consiliere/psihoterapie), un domeniu pretenţios sub aspectul pregatirii ştiinţifice şi culturale al celor care doresc să facă performanţă.

2. FIȘELE DISCIPLINELOR

Fisa disciplinei – Metode generale de cercetare și metodica elaborării de lucrări științifice (Paradigme de cercetare și standardele APA)

Fisa disciplina – Psihodiagnostic si Psihoterapii Validate Stiintific

Informații referitoare la disciplina Etică și integritate academică-Psihodiagnostic

Fisa disciplinei – Activarea potentialului intelectual

Fisa disciplinei – Istoria Psihologiei

Fisa disciplinei – Psihologie culturala implicatii psihoistorice

Fisa disciplinei – Metode generale de cercetare

3. GHIDUL DE REDACTARE ȘI REGULAMENTUL DE FINALIZARE A STUDIILOR:

Ghidul de redactare a tezei de doctorat este disponibil AICI

Regulamentul de finalizare a studiilor de doctorat este disponibil AICI

4. MECANISME DE ASIGURARE A CALITĂŢII

 1. Calificativul “Excelent” se poate acorda doar dacă înainte de prezentarea tezei candidatul va avea trei articole ISI, publicate pe baza tezei.
 2. Calificativul “Foarte bine” se poate acorda doar dacă înainte de prezentarea tezei candidatul va avea două articole ISI, publicate pe baza tezei.
 3. Calificativul “Bine” se poate acorda doar dacă înainte de prezentarea tezei candidatul va avea minimum un articol ISI, publicat pe baza tezei.
 4. Calificativul “Satisfăcător” se poate acorda doar dacă înainte de prezentarea tezei candidatul va avea minimum un articol ISI sau două articole în reviste din străinătate indexate BDI, publicate pe baza tezei.
 5. Susţinerea tezei este condiţionată de publicarea a cel puţin unui articol bazat pe teză, într-o revistă BDI din străinătate sau dacă există alte publicaţii ISI/BDI (străinătate)/capitole de cărţi străinătate) (minim două) ale candidatului, legate de tematica tezei de doctorat.
 6. Nepublicarea unor articole în reviste BDI din străinătate şi/sau ISI (inclusiv capitole în străinătate) nu permite susţinerea tezei de doctorat.
 7. Cursurile şi seminariile sunt obligatorii, ele urmând a se desfăşura după un orar care să potrivească şi interesul doctoranzilor (ex. regim “normal”, modular, week-end); absenţele se vor recupera obligatoriu.
 8. Studentul doctorand, ca autor al lucrării de doctorat, este singurul care scrie lucrarea de doctorat şi răspunde astfel de “academic writing“. Autorul fiecărei lucrări de doctorat va trebui să demonstreze că în elaborarea lucrării nu există devieri de la conduita ştiinţifică în redactarea lucrării de doctorat (prin raportare la normele APA).

Pentru mai multe detalii poate fi consultată și pagina UBB.

Notă: prin reviste BDI în acest domeniu înţelegem reviste publicate în străinătate şi indexate PsycInfo, SCOPUS şi/sau MEDLINE.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog