Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Info. Licenţă

A. Ghid de realizare şi evaluare a lucrării de licenţă

Repere pentru Elaborarea Lucrării de Licenţă, Universitatea Babeş-Bolyai – Specializarea „Psihologie”

Lucrarea de licenţă este o lucrare ştiinţifică care are ca scop principal prezentarea unui demers de cercetare ştiinţifică care vizează: (1) producerea de cunoştinţe declarative, procedurale şi/sau tehnologii/servicii/produse inovative; şi (2) implicarea absolventului în demersului procesului de cercetare ştiinţifică, cu rol formativ asupra abilităţilor acestuia de a înţelege producţiile ştiinţifice şi de a genera plus cunoaştere prin cercetării proprii.

Profesia de psiholog, este reglementată de Colegiul Psihologilor din România, care specifică că utilizarea tehnicilor de diagnostic şi/sau intervenţie psihologică este permisă doar psihologilor atestaţi de Colegiul Psihologilor din România.

În acest context prezentăm în continuare reperele orientative pentru elaborarea lucrării de licenţă în domeniul „Psihologie”:

I. Rezumatul lucrării în limba română şi engleză (nu mai lung de o pagină)

II. Partea Teoretică

Partea teoretică poate avea unul sau mai multe capitole, structurate, dacă este cazul, în subcapitole, care analizează şi sintetizează critic literatura de specialitate naţională şi internaţională, asociată temei lucrării de licenţă, reliefând elemente de noutate teoretică şi/sau metodologică.

Partea teoretică se încheie cu formularea obiectivelor cercetării şi, dacă este cazul, cu formularea unor noi ipoteze de cercetare. Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate, respectiv să fie integrate în elemente de noutate teoretică şi/sau metodologică reliefate de aceasta.

Standarde de performanţă:

 • Literatura de specialitate este analizată critic şi apoi sintetizată pentru a permite formularea de noi cunoştinţe, obiective şi/sau ipoteze;
 • Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate;
 • Obiectivele sunt formulate operaţional;
 • Ipotezele sunt formulate clar, în termeni constructelor psihologice nu a operaţionalizării acestor constructe.

III. Partea Metodologică

În partea metodologică se descriu, conform standardelor Asociaţiei Americane de Psihologie – standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice în psihologie la nivel internaţional – următoarele secţiuni:

 • Designul cercetării
  • Experimental, cvasiexperimental, sau nonexperimental
  • Participanţii
  • Instrumentele care ar fi utilizate în cercetare
  • Procedura care ar fi implementată în cercetare
  • Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex. cantitative, calitative, mixte)

Standarde de performanţă:

 • Designul propus corespunde investigării obiectivelor şi/sau testării ipotezelor formulate;
 • Participanţii (lotul de studiu) sunt descrişi la un nivel de detaliere care să permită reconstrucţia lotului, cu toate variabilele relevante, în cazul replicării studiului de către un al grup de cercetare;
 • Instrumentele de lucru (ex. sarcini, teste, interviuri etc.) sunt descrise astfel încât să rezulte rigoarea lor psihometrică (acolo unde este cazul) şi modul în care operaţionalizează constructele psihologice descrise în obiective şi/sau ipoteze;
 • Procedura studiului este descrisă la un nivel de detaliere care să permită reproducerea ei, cu toate componentele relevante, în cazul replicării studiului de către un alt grup de cercetare;
 • Metodele de analiză a datelor corespund atât designului studiului cât şi atingerii obiectivelor şi/sau testării ipotezelor studiului.

IV. Partea de Rezultate Scontate

Se descriu rezultatele aşteptate şi semnificaţia lor psihologică.

Standarde de performanţă:

 • Rezultatele aşteptate derivă logic din metodele de analiză a datelor descrise la secţiunea de metodologie.

V. Partea de Concluzii şi Discuţii

Se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate. Se prezintă implicaţiile teoretice, metodologice şi/sau practice ale rezultatelor scontate. Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de îmbunătăţire a acesteia în studii viitoare.

Standarde de performanţă:

 • Cunoştinţele care derivă inductiv şi/sau deductiv din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate respectă criteriile logice de derivare a concluziilor din premise în cadrul raţionamentelor inductive şi/sau deductive;
 • Discutarea implicaţiilor teoretice, metodologice şi/sau practice denotă o bună înţelegere ştiinţifică a temei de cercetare;
 • Discutarea limitelor lucrării denotă o bună înţelegere a metodologiei cercetării ştiinţifice.

VI. Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA

Standarde de performanţă:

 • Bibliografia este elaborată conform standardelor APA;
 • Textul lucrării nu conţine referinţe bibliogtafice care nu se regăsesc la secţiunea de bibliografie;
 • Secţiunea de bibliografie nu conţine referinţe care nu se regăsec în textul lucrării.

VII. Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată

Alte informanţii utile:

 • Fiecare lucrare de licenţă va avea minimum 30 de pagini A4 şi maximum 40 de pagini A4, scrise la 2 rânduri, mărimea literelor de 12.
 • Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă, cu titlul de doctor, atestat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şi/sau de cercetare care nu au titlul de doctor, dar în acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Unele lucrării pot avea mai mulţi coordonatori.
 • Coperta lucrării de licenţăva cuprinde: (1) sus şi centrat – „Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psiholgoie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea Psihologie”; (2) la mijloc – „Lucrare de Licenţă”, anul susţinerii lucrării şi titlul acesteia; (3) jos – numele absolventului şi cel al coordonatorului (sau al coordonatorilor şi/sau co-coordonatorilor dacă este cazul). Prima pagină a lucrării va reproduce coperta. A doua pagină cuprinde Cuprinsul lucrării, lucrarea urmând apoi a avea secţiunile/părţile descrise mai sus în cadrul reperelor de elaborare a lucrării de licenţă.

B. Planul de învăţământ al studenţilor de la specializarea “psihologie”, nivel Licenţă

Planul este deservit de: (1) Catedra de Psihologie (cursurile cu caracter general, educaţional, muncii-organizaţional) şi de (2) Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie (cursurile cu caracter clinic).

Pe piaţa muncii nu mai există astăzi profesia de psiholog: nimeni nu mai este psiholog în general; legal, există doar psihologi cu specialitate în anumite domenii specifice ale psihologiei. Studenţiilor care doresc să devina psihologi cu specializare în: (1) psihologie clinică; (2) consiliere psihologică; şi/sau (3) psihoterapie, lucru realizabil prin continuarea pregătirii de la nivel de Licenţă prin Masteratele, Şcoala Doctorală şi/sau programul Postdoctoral al Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, le recomandăm în mod serios şi imperativ să aleagă la nivel de Licenţă cursurile opţionale (ex. epistemologie, logică, psihiatrie, psihologie evoluţionistă, psihologia familiei, psihodiagnostic clinic şi intervenţii la copii) cu relevanţă clinică.

Consultaţii în acest sens pot fi primite de la Lector univ. dr. Ioana Cristea: ioanacristea@psychology.ro Tel: 264 434141.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog