Orar Master Clinică

Orar Master Tehnici

Admitere Master Consiliere Genetică

Master Consiliere Genetică. Înscriere şi info. (pentru sesiunea iulie 2019)

În iulie 2019, nu se organizează concurs de admitere pentru acest masterat.

II. Condiţii de eligibilitate

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină.

III. Criterii de admitere: Media de licenţă (20%) si interviu pe baza unui referat (sinteza teoretica sau proiect de cercetare) de maximum 4 pagini, pe o temă relevantă pentru tematica masterului (80%).

Criterii de departajare:
– 
Media examenului de bacalaureat.
– Media examenului de licenţă.

Bibliografie utila in intocmirea referatului:• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
• David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.
• David D., Benga O., Rusu A.S. (2007). Fundamente de psihologie evoluţionistă şi consiliere genetică. Integrări ale psihologiei şi biologiei. Editura Polirom. Iaşi.
• www.eurogenetest.org

IV. Alte info.

 • 4 semestre (2 ani)

Absolvenţii psihologi vor fi certificaţi în consiliere psihologică cognitiv-comportamentală și psihoterapie cognitiv-comportamentală (prin completarea unor cursuri), în colaborare cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale

Acreditări ale programului:

(1) Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
(2) Acreditare profesională/psihologică:

a. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
b. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Prezentare Generală Master Consiliere Genetică

Program Masterat Consiliere Genetică

Masterul se adresează psihologilor, medicilor, biologilor, asistenţilor sociali şi asistentelor medicale, dar şi altor profesionişti, interesaţi de optimizarea stării de sănătate şi managementul patologiei pentru tulburări care implică mecanisme genetice şi/sau ereditare. De asemenea, pot beneficia de acest Master psihologii clinicieni, consilierii psihologici şi psihoterapeuţii deja atestaţi de Colegiul Psihologilor din România, care, prin acest Masterat, pot dobândi competenţe în consiliere genetică care să le optimizeze şi să le dezvolte practica psihologică clinică (ex. accesul la o nouă populaţie clinică, servicii mai complexe şi integrative pentru clienţi/pacienţi etc.).

Programul va fi riguros dar flexibil pentru a ne adapta celor care deja lucrează şi/sau celor care nu sunt din Cluj-Napoca.

Curriculum

Semestrul I
 • Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
 • Metode avansate de cercetare
 • Genetica fundamentala
 • Genetica populatiilor umane
 • Practică
Semestrul II
 • Consiliere in tulburarile genetice I
 • Noţiuni aprofundate de psihiatrie
 • Citogenetica si patologie cromozomiala
 • Genetica moleculara si bolile ereditare
 • Practică II
Semestrul III
 • Consiliere in tulburarile genetice II
 • Psihologie evolutionista
 • Patologie genetica multifactoriala
 • Testarea genetica si evaluarea riscului genetic
 • Practică III
Semestrul IV
 • Etica in consilierea genetica
 • Curs optional I
 • Curs optional II
 • Practică IV
 • Susţinerea lucrării de disertaţie

Nota: Practica va implica activităţi de consiliere genetică derulându-se atât în unităţile psihologice (pentru a se asimila principiile consilierii şi patologia multifactorială psihologică) cât şi medicale (pentru a familiariza studenţii cu activităţile medicale relevante pentru consilierea genetică (ex. testarea genetică) şi cu patologia medicală cu care se vor întâlni în activităţile de consiliere)

Admitere Master Tehnici

Informații admitere Master Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului Uman

I. Înscriere şi informații:

Înscrierile se fac exclusiv on-line, în perioada 15-18 iulie 2024. În 18 iulie se pot face înscrieri on line până la ora 16.00. Calendarul complet și detalii suplimentare privind admiterea poate fi accesate aici. Platforma de înscriere va fi deschisă începând cu data de 15 iulie.

Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7. Detaliile se pot afla de pe site-ul Facultății sau telefonic la numerele 0264-590.967 și 0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) : 

 1. Formularul semnat – anexa 1 generată automat din platformă
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). 

Cetatenii străini UE și cetățenii britanici, vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor emisă de Ministerul Educației

     3. Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)

     4. Cartea de identitate 


Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 

     5. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 

     6. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  

Cetățenii străini UE și cetățenii britanici care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu o pot face prin: 

 • susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română 
 • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență  în limba română 
 • prezentarea unui eseu motivațional în limba română (dacă e probă de admitere)
 • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română 

      7.    Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.) 

Taxe de înscriere

50 RON taxa de procesare + 300 lei RON taxa de înscriere.

Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate la secțiunea dedicată a site-ului Facultății.

II. Examen admitere

Va avea loc în perioada 22-24 iulie 2024, la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca. Intervalul orar va fi anunțat în curând.

III. Criterii de admitere: 

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

Bibliografie utila în intocmirea referatului:

 • David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.
 • David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
 • David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

IV. Alte informații

 • 51 locuri la buget si 24 locuri cu taxă
  • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
 • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

 1. Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
 2. Acreditare profesională/psihologică:
  1. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
  2. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Prezentare Generală Master Tehnici

Director: Prof. univ. dr. Oana David

Introducere
Programul de Master se adresează celor care doresc să obţină specializări în: (1) psihologie clinică, consiliere psihologică, şi inclusiv psihoterapie şi (2) managementul comportamentului uman, şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în (1) domenii clinice conexe celorlalte domenii ale psihologiei (ex. muncii-organizaţional, educaţional, apărare şi securitate naţională etc.) în care serviciile psihologice orientate asupra promovării sănătăţii (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi tratamentului bolilor sunt relevante şi/sau (2) în alte domenii (ex. medicină, drept, ştiinţe economice, business, teologie etc.) în care cunoştinţele de management al comportamentului uman sunt relevante.
Programul va fi riguros, cursurile având loc de luni până vineri.

Programul de Master este gândit a oferi o specializare avansată în domeniul clinic, după standarde şi norme de excelenţă internaţionale, mai ales celor care nu lucrează în unităţi clinice (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi/sau sunt deja angajaţi; de asemenea, se adresează nepsihologilor care pot beneficia în activităţile proprii de cunoştinţe avansate de psihologie. El oferă atât posibilitatea formării ca psiholog clinician, consilier psihologic şi/sau psihoterapueut performant cât şi posibilitatea formării ca cercetător în domeniu. Absolvenţii pot continua pregătirea prin studii la nivel doctoral şi prin programele postdoctorale şi/sau se pot ancora în piaţa muncii în diverse domenii care le solicită competenţele.

Curriculum

Semestrul I

Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
• Metode avansate de cercetare
• Particularităţi de dezvoltare ale copilului, adolescentului şi adultului
• Psihologie cognitivă aplicată
• Practică

Semestrul II
 • Psihodiagnostic şi evaluare psihologică
 • Autocunoaştere şi dezvoltare personală
 • Noţiuni aprofundate de psihiatrie
 • Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentală
 • Practică
Semestrul III
 • Tehnici de luare a deciziilor şi rezolvare de probleme SAU Tehnici de negociere şi management al conflictului SAU Psihologie pozitivă (se alege minim un opţional)
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul muncii-organizaţional
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul apărării şi judiciar
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul educaţional
 • Practică
Semestrul IV
 • Consiliere genetică
 • Etică în psihologia aplicată
 • Programe de parenting SAU Retorică şi teoria argumentării SAU Consiliere pastorală (se alege minim un opţional)
 • Practică
 • Susţinerea lucrării de disertaţie

Admitere Master Clinică

Informații admitere Master Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie

I. Înscriere şi informații:

Înscrierile se fac exclusiv on-line, în perioada 15-18 iulie 2024. În 18 iulie se pot face înscrieri on line până la ora 16.00. Calendarul complet și detalii suplimentare privind admiterea poate fi accesate aici. Platforma de înscriere va fi deschisă începând cu data de 15 iulie.

Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7. Detaliile se pot afla de pe site-ul Facultății sau telefonic la numerele 0264-590.967 și 0264-405.337 (orar cu publicul 09:00 – 12:00).

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) : 

 1. Formularul semnat – anexa 1 generată automat din platformă
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii).  

Cetatenii străini UE și cetățenii britanici, vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor emisă de Ministerul Educației

     3. Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)

     4. Cartea de identitate 


Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 

     5. Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 

     6. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  

Cetățenii străini UE și cetățenii britanici care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu o pot face prin: 

 • susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română 
 • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență  în limba română 
 • prezentarea unui eseu motivațional în limba română (dacă e probă de admitere)
 • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română 

      7. Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.) 

Taxe de înscriere

50 RON taxa de procesare + 300 lei RON taxa de înscriere.

Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate la secțiunea dedicată a site-ului Facultății.

II. Examen admitere

Va avea loc în perioada 22-24 iulie 2024, la sediul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca. Intervalul orar va fi anunțat în curând.

III. Criterii de admitere: 

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

Bibliografie utila în intocmirea referatului:

 • David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.
 • David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom. Iaşi (ediţia a doua: 2013).
 • David, D. (2006). Metodologia cercetarii clinice. Editura Polirom. Iasi.

IV. Alte informații

 • 61 locuri la buget si 13 locuri cu taxă
  • vor fi organizate mai multe grupe de seminarii şi lucrări astfel încât să nu se depăşească numărul optim de studenţi într-o grupă.
 • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

 1. Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;
 2. Acreditare profesională/psihologică:
  1. Internațională (pentru psihoterapie) – de către Albert Ellis Institute, SUA (singurul program acreditat din România) și de către European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).
  2. Națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania; pentru Psihologie Clinică și în colaborare cu APCCR pentru Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Cognitiv Comportamentală.

Prezentare Generală Master Clinică

Program de Master de “Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie”

Programul de Master este gândit a oferi o specializare avansată în domeniul clinic, după standarde şi norme de excelenţă internaţionale. El oferă atât posibilitatea formării ca psiholog clinician, consilier psihologic şi/sau psihoterapueut performant cât şi posibilitatea formării ca cercetător în domeniu. Absolvenţii pot continua pregătirea prin studii la nivel doctoral şi prin programele postdoctorale şi/sau se pot ancora în piaţa muncii în diverse domenii care le solicită competenţele.

Programul de Master se adresează celor care doresc să obţină specializări în: (1) psihologie clinică; (2) consiliere psihologică; şi (3) psihoterapie şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în domenii clinice (ex. spitale, clinici, policlinici, centre de protecţia copilului, alte organizaţii, centre şi fundaţii care oferă servicii orientate pentru promovarea sănătăţii şi tratamentul bolilor, cabinete particulare individuale etc.). Programul este focalizat asupra (1) promovării sănătăţii şi (2) diagnosticului şi tratamentului tulburărilor care implică în etiopatogeneză factori psihologici (în cazul copiilor, adulţilor şi a vârstei a treia).

Curriculum

Semestrul I

 • Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
 • Metode avansate de cercetare I
 • Particularităţi de dezvoltare ale copilului şi adolescentului
 • Ştiinţe cognitive aplicate
 • Practică clinică

Semestrul II

 • Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup II
 • Metode avansate de cercetare II
 • Noţiuni aprofundate de psihiatrie
 • Psihoterapie cognitiv-comportamentală I
 • Practică clinică

Semestrul III

 • Psihologia sănătăţii clinice
 • Personalitatea: Diagnoză şi intervenţie
 • Psihoterapie cognitiv-comportamentală II
 • Metode avansate de analiza datelor SAU Evaluarea psihologică a copilului preşcolar şi şcolar SAU Psihologie pozitivă (se va alege minim un opţional)
 • Practică clinică

Semestrul IV

 • Consiliere genetică
 • Etică în psihologia aplicată
 • Hipnoză şi hipnoterapie SAU Psihologia clinică judiciară SAU Neuropsihologie clinică (se va alege minim un opţional)
 • Practică clinică
 • Susţinerea lucrării de disertaţie

Consiliere Genetică

Program de Master în Consiliere Genetică

Introducere

Programul de Master se adresează celor care doresc să obţină competenţe în consiliere genetică şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în domenii clinice în care serviciile psihologice orientate asupra promovării sănătăţii şi tratamentului bolilor cu bază genetică sunt relevante.

Programul reflectă o tendinţă majoră la nivel internaţional, de integrarea a psihologiei (consilierii/psihoterapiei) şi biologiei (genomica), cu implicaţii majore pentru înţelegerea naturii umane şi a stării de sănătate şi boală. Astfel, consilierea genetică nu se identifică nici cu consilierea genetică medicală nici cu consilierea psihologică clasică ci reprezintă un domeniu interdisciplinar în care tehnicile de consiliere psihologică utilizează conţinuturi genetice (ex. modificarea stilului de viaţa pentru a evita apariţia unor tulburări pentru care există un risc genetic crescut etc.). Prin consiliere genetică, practica şi cercetarea psihologică rămân ancorate în dezvoltările extraordinare din genomică, care promite a revoluţiona modul în care conceptualizăm omul şi sănătatea acestuia.

Nivel Master

Programe de Master la Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

Masterul este un nivel minimal de pregătire pentru orice psiholog profesionist şi responsabil. Orientată asupra practicii validate ştiinţific, Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii Babeş-Bolyai a dezvoltat trei programe de Master de tip “world class” (de excelenţă) care, derulându-se în paradigma “scientist-practitioner” şi “evidence-based”, asigură un set de competenţe atât pentru activitatea profesională performantă (Cf. normelor Colegiului Psihologilor din România) şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor cât şi pentru activitatea de cercetare avansată. Absolvenţii acestor programe de Master ale Departamentului pot lucra în ţară şi/sau străinătate şi/sau îşi pot continua studiile la nivel doctoral în ţară şi/sau străinătate, Masteratele Departamentului fiind recunoscute atât naţional (MEdC-ARACIS) cât şi internaţional.

Pentru a asigura o pregătire de înalt nivel, compatibilă cu setul de bune standarde internaţionale, am implementat o serie de mecanisme de asigurare a calităţii. Astfel, pe parcursul programului de Master cursurile/seminariile/lucrările sunt susţinute de profesori performanţi din ţară şi/sau din străinătate iar practica de specialitate se realizează în locaţii proprii (ex. Clinica Universitară de Psihologie “Babeş-Bolyai” – “PsyTech”) sau în unităţi agreate academic de Departament, cu supervizare adecvată. Masteranzii au oportunitatea, în funcţie de interesul şi disponibilitatea lor, să fie implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau practice (unele remunerate) şi sunt susţinuţi pentru stagii în străinătate. De asemenea pot participa (la anumite niveluri) şi beneficia de “Meeting of the Minds Conference Series“, ca un cadru ştiinţific şi profesional formativ de elită (vezi secţiunea corespunzătoare din site). Programul de Master poate fi continuat, pentru cei interesaţi, de programul Doctoral şi apoi Postdoctoral (vezi secţiunile corespunzătoare din prezentul site).

În acest moment Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie are următoarele programe de Master: