Convenţia Filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România

Colegiul Psihologilor din România, filiala Cluj

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, 400084, Cluj-Napoca, Cluj, România

 

ANUNŢ

 

Stimaţi colegi,

 

Convenţia filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România va avea loc sâmbăta, 21 februarie 2009, ora 12:00, în Amfiteatrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii Babeş-Bolyai (parterul Facultăţii). Facultatea este pe str. Arany Janos nr. 11, lângă Parcul Central.

 

Sunt invitaţi să participe toţi membrii filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România, atestaţi (cu cod personal eliberat) de Colegiul Psihologilor din România până la data de 19 ianuarie 2009 (data la care s-a calculat numărul şi reprezentativitatea filialei Cluj de către Colegiul Psihologilor din România).

 

Preşedintele în exerciţiu al filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România conduce lucrările Convenţiei teritoriale până la descărcarea de sarcini a Comitetului filialei şi învestirea noului Preşedinte şi Comitet. Ordinea de zi a Convenţia filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România este următoarea:

1. Preşedintele anunţă deschiderea şedinţei;

2. Preşedintele comunică numărul de participanţi la lucrările convenţiei;

3. Preşedintele desemnează un colectiv de redactare a procesului-verbal;

4. Preşedintele prezintă Raportul de activitate;

5. Preşedintele face înscrieri şi dă cuvântul înscrişilor la dezbateri, discuţii, propuneri referitor la Raportul de activitate şi ducerea la îndeplinire a mandatului;

6. Se supune la vot aprobarea activităţii preşedintelui şi a comitetului filialei.

PAUZĂ 15 minute

Preşedintele filialei – conduce procedura de desfăşurare a alegerilor:

– Stabileşte comisia de numărare şi validare a voturilor – între 3 şi 9 membrii (se fac propuneri; sunt aleşi; când cei aleşi se retrag pentru desfăşurarea procedurii îşi desemnează un preşedinte ce-i reprezintă).

 

Orice membru al filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România îşi poate depune candidatura pentru următoarele structuri şi/sau poziţii:

(1) Comitetul filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România;

(2) Comisiile naţionale de specialitate ale Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România;

(3) Delegaţi la Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România;

(4) Preşedinte al Colegiului Psihologilor din România.

 

Toate candidaturile se depun conform modelului prezentat în Anexă.

 

Candidaturile se depun începând cu data de 19.01.2009, apelând la una din următoarele modalităţi:

(1)                 prin poştă, cu confirmare de primire, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, cod poştal 400084, Cluj-Napoca, judeţul Cluj (data poştei nu mai târziu de 16.02.2008)

SAU

(2)                 (2) personal/prin împuternicire, la sediul filialei Cluj a  Colegiului Psihologilor din România str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4,  cod poştal 400084, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, până în 16 februarie 2009, ora 12:00.

 

 

Precizări privind alegerile în cadrul

Filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România

 

(1) Comitetul filialei Cluj (sunt organizate alegeri pentru următoarele poziţii):

  • 1 Preşedinte
  • 24 membri

 

Candidatul îşi poate depune candidatura fie pentru poziţia de Preşedinte al filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România, fie pentru cea de membru al Comitetului filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România.

 

Din lista candidaturilor depuse, fiecare membru al filialei va vota pentru 24 membri şi un Preşedinte; dacă se votează mai mulţi candidaţi, votul va fi anulat.

 

Vor fi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi pe poziţiile pe care şi-au depus candidatura. Pentru poziţia de Preşedinte al filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România va fi ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi, dar minim jumătate plus unu din voturile corect exprimate.

 

Recomandăm înscrierea psihologilor principali din diverse specializări, pentru a avea în Comitetul filialei o reprezentare cât mai bună a tuturor specializărilor din Colegiu.

 

Preşedintele Comitetului filialei teritoriale trebuie să fie licenţiat în psihologie şi cu treaptă de specializare începând cu „specialist”. În Comitetului filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România pot fi aleşi psihologi ce au treapta de specializare începând cu „practicant-autonom”.

 

(2) Membri în Comisiile naţionale de specialitate ale Comitetului Director (sunt organizate alegeri pentru următoarele candidaturi la nivel naţional):

 

  • 4 candidaturi pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie;
  • 4 candidaturi pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor;
  • 4 candidaturi pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
  • 4 candidaturi pentru poziţiile de membru în Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
  • 4 candidaturi pentru poziţiile de membru în Comisia de metodologie;
  • 4 candidaturi pentru poziţiile de membru în Comisia de deontologie.

 

Din lista candidaturilor depuse, fiecare membru al filialei va vota pentru un număr de membri pentru fiecare Comisie naţională de specialitate, corespunzând structurii de mai sus (ex. 4 pentru Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie); dacă se votează mai mulţi candidaţi (ex. 5 pentru Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie), votul va fi anulat.

 

Vor fi aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi corect exprimate pe poziţiile pentru care şi-au depus candidatura, respectând numărul de membri alocaţi fiecărei Comisii.

 

În Comisiile naţionale de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România sunt desemnaţi numai psihologi cu treapta de specializare “principal” care îşi exercită activitatea profesională în una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică prevăzute de lege şi care nu se află într-o situaţie de interdicţie, incompatibilitate sau conflict de interese precum şi persoanele care prin acţiunile promovate au adus atingere imaginii colectivului.

 

(3) Delegaţi la Convenţia Naţională (sunt organizate alegeri pentru 20 de delegaţi):

 

Filiala Cluj are 45 de delegaţi la Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România. Din aceşti 45 de delegaţi, 25 sunt membrii Comitetului filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România. Alţi 20 de delegaţi vor fi aleşi prin vot direct.

 

Din lista candidaturilor depuse, fiecare membru al filialei va vota pentru un număr de 20 de delegaţi; dacă se votează mai mulţi candidaţi, votul va fi anulat.

 

Vor fi aleşi ca delegaţi din partea filialei Cluj primii 20 de candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi corect exprimate. Delegaţii trebuie să fie atestaţi de Colegiul Psihologilor din România, indiferent de treapta de specializare.

 

(4) Preşedintele Colegiului Psihologilor din România (sunt organizate alegeri pentru 1 candidat):

 

Din lista candidaturilor depuse, fiecare membru al filialei va vota pentru un candidat susţinut de filiala Cluj la Preşedinţia Colegiului Psihologilor din România; dacă se votează mai mulţi candidaţi, votul va fi anulat.

 

Pentru poziţia de candidat la Preşedinţia Colegiului Psihologilor din România va fi ales candidatul filialei care întruneşte cel mai mare număr de voturi, dar minim jumătate plus unu din voturile corect exprimate.

 

Candidatul la poziţia de Preşedinte al Colegiului Psihologilor din România trebuie să fie psiholog cu treapta de specializare “principal” care îşi exercită activitatea profesională în una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică prevăzute de lege şi care nu se află într-o situaţie de interdicţie, incompatibilitate sau conflict de interese precum şi persoanele care prin acţiunile promovate au adus atingere imaginii colectivului.

 

Notă: prezenţa la Convenţia filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România a persoanelor care ţi-au depus candidatura este obligatorie, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, în care se acceptă păstrarea numelui candidatului pe buletinul de vot şi, prin urmare, derularea procedurilor de vot în cazul său. Cazurile de forţă majoră sunt împrejurări de fapt, imprevizibile, incontrolabile şi de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv şi fără nici o culpă din partea candidatului prezenţa la Convenţia filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România. În această categorie intra situaţii precum: cutremur, furtună, incendiu, inundaţii, instituirea stării de necesitate, greve, interdicţia de circulaţie, cazuri medicale speciale etc. În toate celelalte cazuri, absenţa candidatului de la Convenţia filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România atrage după sine eliminarea numelui acestuia de pe buletinul de vot.

 

 

Comitetul filialei Cluj a Colegiului Psihologilor din România

Preşedinte Prof. univ. dr. Daniel David